close

 • Być wiernym Ojczyźnie mej, Rzeczypospolitej Polskiej
 • ZAWIERANIE ZWIĄZKÓW MAŁŻEŃSKICH

 • Pełnoletni obywatele polscy mogą zawrzeć związek małżeński składając stosowne oświadczenia przed polskim konsulem. Posiadanie obywatelstwa polskiego przez świadków nie jest konieczne. Muszą oni jednak znać język polski w stopniu umożliwiającym zrozumienie oświadczeń urzędowych składanych podczas ceremonii ślubnej oraz mieć ukończone 18 lat. Do ceremonii ślubnej potrzebnych jest dwóch świadków.

   

  Do złożenia złożeniem oświadczeń o wstąpieniu w związek małżeński przed konsulem RP potrzebne będą następujące dokumenty:

  1) paszporty nowożeńców;

  2) paszporty świadków;

  3) odpisy aktów urodzenia obojga narzeczonych, wydane przez USC w Polsce nie wcześniej niż 6 miesięcy przed planowaną datą ślubu;

  4) w przypadku osoby, która pozostawała już wcześniej w związku małżeńskim - oryginał odpisu aktu poprzedniego małżeństwa, z adnotacją o jego ustaniu (przez rozwód lub zgon współmałżonka). 

  5) określone w art. 76 ustawy z dnia 28 listopada 2014 r. Prawo o aktach stanu cywilnego (Dz. U. z 2014 r. poz. 1741 z późn. zm.) zapewnienia każdego z narzeczonych o braku przeszkód do zawarcia związku małżeńskiego.

  W celu uzyskania takiego dokumentu, najpóźniej na miesiąc przed datą ceremonii narzeczeni muszą złożyć osobiście przed konsulem w Hawanie zapewnienia o braku okoliczności wyłączających  zawarcie małżeństwa, zgodnie z art. 76 ustawy z dnia 28 listopada 2014 r. Prawo o aktach stanu cywilnego (Dz. U. z 2014 r. poz. 1741 z późn. zm.). Zapewnienia są ważne przez 6 miesięcy od daty ich złożenia.

   

  W celu złożenia zapewnień przed konsulem należy umówić się na wizytę z kompletem dokumentów niezbędnych do zawarcia związku małżeńskiego (prosimy o kontakt mailowy na adres: hawana.amb.sekretariat@msz.gov.pl).

   

  Oryginały wyżej wymienianych dokumentów należy dostarczyć konsulowi w dniu ślubu.

  Opłata konsularna za zawarcie małżeństwa przed konsulem wynosi 500 euro. Należy ją uregulować gotówką najpóźniej w dniu ceremonii.

   

  W trakcie ceremonii podpisywany jest protokół o zawarciu związku małżeńskiego  przed konsulem oraz oświadczenie o wyborze nazwisk noszonych po zawarciu małżeństwa. Te dwa dokumenty, złożone wcześniej zapewnienia oraz odpisy aktów stanu cywilnego będą następnie wysłane przez konsula do USC w Warszawie, właściwego dla rejestracji małżeństw zawartych za granicą. Po upływie ok. jednego miesiąca nowożeńcy otrzymują trzy egzemplarze odpisu aktu małżeństwa wpisanego do księgi małżeństw USC w Warszawie, właściwego do sporządzania aktów małżeństw zawartych przed polskim konsulem.

  Jeśli zawierając małżeństwo któryś z małżonków zmienił nazwisko, to poczynając od daty otrzymania odpisu aktu małżeństwa, biegnie dla niego trzymiesięczny termin na wymianę dowodu osobistego i 4-miesięczny termin na wymianę paszportu. Po upływie tych terminów dokumenty te, wydane na nazwisko noszone przed zawarciem małżeństwa, tracą ważność.  

   

  W przypadku wątpliwości lub potrzeby uzyskania dodatkowych informacji, prosimy o kontakt mailowy z konsulem: hawana.amb.sekretariat@msz.gov.pl

  Drukuj Drukuj Podziel się treścią: