close

 • Być wiernym Ojczyźnie mej, Rzeczypospolitej Polskiej
 • STUDIA W POLSCE

 • Informacja o procedurach wizowych obowiązujących studentów zagranicznych podejmujących naukę w Polsce

   

  Zasady i warunki wjazdu, przejazdu, pobytu i wyjazdu cudzoziemców z terytorium RP zostały określone w następujących aktach prawnych:

   

  - Ustawa o cudzoziemcach z dnia 25 czerwca 1997 r.

  /j.t. Dz.U. Nr 127 poz. 1400 z 2001r./;

  - Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 27 czerwca 2001 r. - w sprawie szczegółowych zasad, trybu postępowania oraz wzorów dokumentów w sprawach cudzoziemców

  /j.t. Dz.U. Nr 68 poz. 716 z 2001 r./;

  -Ustawa o Straży Granicznej z dnia 12 października 1990 r.

  /j.t. Dz.U. Nr 78 poz. 462 z 1990 r. z późniejszymi zmianami/;

  - Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 17 czerwca 1998 r. w sprawie określenia wielkości środków niezbędnych do pokrycia kosztów wjazdu, przejazdu, pobytu i wyjazdu cudzoziemców przekraczających granicę Rzeczypospolitej Polskiej oraz szczegółowych zasad ich posiadania

  /j.t. Dz.U. Nr 90 poz. 574 z 1998 r./.

   

  Podstawę do rozpatrzenia aplikacji wizowej cudzoziemca zamierzającego podjąć studia na polskiej uczelni stanowi spełnienie warunków i przestrzeganie zasad określonych w wymienionych aktach prawnych. W celu usprawnienia procesu podejmowania decyzji wizowych niezbędne jest również poinformowanie przez uczelnię polskiej placówki dyplomatycznej za granicą o:

  - zamiarze przyjęcia cudzoziemca na studia w Polsce,

  - dokumentach wymaganych przy rekrutacji na daną formę kształcenia i określenie, które z nich wymagają legalizacji,

  - zasadach i formach płatności obowiązujących w danej uczelni.

   

  Ponadto, celem zapewnienia bezproblemowego przekraczania granicy RP przez cudzoziemca, władze uczelni powinny poinformować zakwalifikowanych studentów - cudzoziemców o obowiązku posiadania i okazywania - na żądanie organów kontroli granicznej:

  - dokumentów potwierdzających fakt przyjęcia na studia,

  - pokwitowania lub innego potwierdzenia pokrycia kosztów studiów, na warunkach ustalonych przez uczelnię,

  - środków finansowych zapewniających utrzymanie podczas pobytu w Polsce.

   

  Nie przedłożenie w trakcie odprawy granicznej wymienionych dokumentów może być powodem do uznania, że cel podróży jest niezgodny z deklarowanym.

   

  CUDZOZIEMCY POLSKIEGO POCHODZENIA ZAKWALIFIKOWANI NA STUDIA W POLSCE

   

  Na podstawie nowelizacji ustawy z 6 lutego 1997 r. / Dz.U. z 2001 r. nr 88, poz. 961 / o powszechnym ubezpieczeniu zdrowotnym / w skrócie puz / składka puz w przypadku cudzoziemców - studentów i słuchaczy studiów doktoranckich, którzy studiują w Polsce i zostali uznani za osoby pochodzenia polskiego w rozumieniu przepisów o repatriacji / Dz.U. z 2000 r. nr 106, poz. 1118 / jest opłacana przez szkołę wyższą lub jednostkę organizacyjną prowadzącą studia doktoranckie, w której osoby te odbywają studia, jeżeli nie podlegają one obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego z innego tytułu.

  Zainteresowane osoby powinny pobrać w Urzędzie Konsularnym zaświadczenie stwierdzające ich polskie pochodzenie i związek z polskością. Zaświadczenie wystawiane jest dla potrzeb szkoły wyższej, w której osoba będzie odbywać studia.

   

  INFORMACJA O UBEZPIECZENIACH ZDROWOTNYCH CUDZOZIEMCÓW KSZTAŁCĄCYCH SIĘ W POLSCE

  /przygotowana przez Biuro Uznawalności Wykształcenia i Wymiany Międzynarodowej w Warszawie/

   

  Nowelizacja ustawy z 6 lutego 1997 r. o powszechnym ubezpieczeniu zdrowotnym, dokonana ustawą z 20 lipca 2001 r. / Dz.U. Nr 88, poz. 961 / dała cudzoziemcom możliwość ubezpieczenia się w kasach chorych od 27 września 2001 r.

  Cudzoziemiec kształcący się w Polsce może ubezpieczyć się dobrowolnie na podstawie pisemnego wniosku złożonego przez niego w kasie chorych. Podstawę wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne cudzoziemca kształcącego się w Polsce stanowi:

  1. Kwota odpowiadająca wysokości zasiłku stałego z pomocy społecznej / art. 9 ust. 2 pkt 2 / o ile cudzoziemiec jest studentem lub słuchaczem studiów doktoranckich. Aktualnie stawka ubezpieczenia wynosi ok. 32 zł miesięcznie.

  Jeżeli student lub słuchacz studiów doktoranckich został uznany za osobę pochodzenia polskiego w rozumieniu przepisów ustawy o repatriacji i jeżeli nie podlega obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego z innego tytułu wówczas składkę opłaca szkoła wyższa lub jednostka prowadząca studia doktoranckie.

  2. Kwota odpowiadająca przeciętnemu wynagrodzeniu / art. 9 ust. 2 pkt 1 / dla pozostałych cudzoziemców kształcących się w Polsce / czyli nie studentów i nie słuchaczy studiów doktoranckich polskiego lub niepolskiego pochodzenia /. Aktualna stawka ubezpieczenia wynosi ok. 200 zł miesięcznie.

  Osoby, które zrezygnują z mozliwości dobrowolnego ubezpieczenia się w Kasie Chorych ponoszą konsekwencje takiej decyzji.

  Drukuj Drukuj Podziel się treścią: