close

 • Być wiernym Ojczyźnie mej, Rzeczypospolitej Polskiej
 • SPRAWY WIZOWE

  • Sprawy wizowe

   

  Wizy Schengen

   

  Państwa Schengen wydają następujące typy wiz jednolitych, które uprawniają posiadacza do wjazdu oraz pobytu na terytorium Schengen:

   

  Wiza lotniskowa (A) - ważna tylko dla podróżujących samolotem, nie umożliwia posiadaczowi opuszczenia strefy tranzytowej lotniska.

   

  Wiza krótkoterminowa (C) - umożliwia pobyt na terytorium Schengen do 90 dni, w ciągu 6 miesięcy od momentu pierwszego wjazdu.

   

  Niezależnie od typu wizy, osoby ubiegające się o wizę składają obowiązkowo następujące dokumenty:

  1. Paszport o ważności co najmniej 3 miesięcy od daty powrotu, z co najmniej dwoma stronami wolnymi. Paszport nie może być starszy niż 10 lat.
  2. Wypełniony i podpisany formularz wizowy.
  3.  Fotografia 3,5 x 4,5 cm (wymogi dot. fotografii poniżej).
  4. Ubezpieczenie zdrowotne ważne na całym terytorium Schengen, pokrywające wszystkie dni pobytu zainteresowanego. Minimalna wartość ubezpieczenia: 30.000,- euro.
  5. Opłata za rozpatrzenie wniosku wizowego w wys. 60,00 EUR, płatne gotówka w siedzibie placówki.

   

  Dokumenty uzupełniające składane przez osoby ubiegające się o wizę Schengen na Kubie:

   

  I.            Wymogi ogólne dotyczące wszystkich osób ubiegających się o wizę

   

  1) Dokumenty uzupełniające potwierdzające zamiar powrotu na Kubę

  − Bilet lotniczy lub rezerwacja biletu na podróż powrotną;

  − W stosownych przypadkach, zaświadczenie o udzielonym urlopie;

  − W stosownych przypadkach, dokumenty potwierdzające związek pokrewieństwa: akt urodzenia, akt małżeństwa, akty urodzenia dzieci itp.

  − W przypadku studentów pismo ze szkoły lub uczelni potwierdzające zgodę na urlop;

  − W stosownych przypadkach, dokumenty potwierdzające prawo własności do nieruchomości lub miejsce zamieszkania.

  − W stosownych przypadkach, dokumenty potwierdzające posiadanie środków finansowych: wyciągi z rachunku bankowego danej osoby lub jej rodziny za ostatnie trzy miesiące.

  − Dokumenty potwierdzające stabilną sytuację zawodową (np. aktualne wyciągi bankowe za ostatnie trzy miesiące, umowa o pracę).

   

  2) Dokumenty uzupełniające potwierdzające posiadanie środków finansowych na pokrycie kosztów podróży

  − Dokumenty potwierdzające posiadanie środków finansowych:

  Wyciągi z rachunku bankowego danej osoby lub jej rodziny, gotówka, czeki podróżne lub karty kredytowe znajdujące się w posiadaniu osoby ubiegającej się o wizę

  − Dokumenty potwierdzające uzgodnienia dotyczące podróży:

  a) Jeżeli podróż została zarezerwowana za pośrednictwem biura podróży lub organizatora turystyki: zaświadczenie lub voucher (oryginał) potwierdzające rezerwację zorganizowanej wycieczki;

  b) osoby podróżujące indywidualnie: potwierdzenie rezerwacji hotelu i dokumenty potwierdzające uzgodnienia dotyczące podróży.

   

  3) Podróżujący nieletni powinni przedstawić również następujące dokumenty uzupełniające

  − Zgoda rodzica lub opiekuna prawnego powinna być wymagana jedynie w przypadku, gdy nieletni podróżuje sam lub tylko z jednym z rodziców. (Warunek ten nie ma zastosowania, jeśli podróżujący rodzic może wykazać, że jest osobą samotnie wychowującą dziecko lub sprawuje wyłączną władzę rodzicielską);

  − W stosownych przypadkach, dokumenty potwierdzające związek pokrewieństwa z osobą przyjmującą;

  − W stosownych przypadkach, pismo ze szkoły potwierdzające zgodę na urlop.

   

   

  II.           Dokumenty, jakie należy przedstawić w zależności od celu podróży

   

  1) Podróż w celu złożenia wizyty rodzinie lub znajomym

  − Pobyty w strefie Schengen finansowane przez stronę zapraszającą: oryginał potwierdzenia pokrycia kosztów pobytu lub zakwaterowania (niektóre państwa członkowskie wymagają, aby osoby ubiegające się o wizę przedstawiły potwierdzenie pokrycia kosztów pobytu przez stronę zapraszającą lub zakwaterowania u osoby prywatnej zgodnie z krajowymi przepisami) na krajowym formularzu. Osoby ubiegające się o wizę mogą uzyskać dodatkowe informacje w konsulatach odpowiednich państw członkowskich;

  − W stosownych przypadkach, dokumenty potwierdzające związek pokrewieństwa z osobą przyjmującą.

   

  2) Podróż w celach służbowych

  − Oryginał zaproszenia od przedsiębiorstwa lub urzędu z państwa należącego do strefy Schengen (agencji publicznej, państwowego uniwersytetu itp.) do udziału w spotkaniach, konferencjach lub imprezach związanych z handlem, przemysłem lub pracą, wskazującego cel i czas trwania pobytu oraz zawierającego oświadczenie o pokryciu kosztów w przypadku, gdy przedsiębiorstwo lub urząd pokrywa koszty podróży lub zakwaterowania;

  − Inne dokumenty wykazujące istnienie stosunków handlowych lub zawodowych (np. umowy);

  − W stosownych przypadkach, bilety wstępu na targi lub kongresy;

  − Dokument poświadczający zatrudnienie osoby ubiegającej się o wizę w przedsiębiorstwie, które ją deleguje, oraz – w stosownych przypadkach – pokrycie kosztów utrzymania podczas podróży;

  − W stosownych przypadkach, inne dokumenty, takie jak nota werbalna z właściwego kubańskiego ministerstwa (tj. Ministerstwa Handlu, Ministerstwa Spraw Zagranicznych itp.), wskazujące cel i czas trwania pobytu.

   

  3) Podróż w celu prowadzenia badań naukowych, podjęcia nauki lub udziału w szkoleniach

  − Zaświadczenie o wpisaniu na listę uczniów/studentów placówki oświatowej w celu podjęcia nauki, udziału w szkoleniu naukowym lub praktycznym (w tym zawodowym) lub w innych programach zwiększających umiejętności zawodowe i intelektualne;

  − W stosownych przypadkach, dokument potwierdzający przedpłatę kosztów kursów lub szkoleń;

  − W stosownych przypadkach, inny dokument, taki jak nota werbalna z właściwego kubańskiego ministerstwa (tj. Ministerstwa Energii i Górnictwa, Ministerstwa Spraw Zagranicznych), wskazujący cel i czas trwania pobytu.

   

  4) Podróż w celu wzięcia udziału w imprezach politycznych, naukowych, kulturalnych, sportowych lub spotkaniach religijnych

  − Oficjalne zaproszenie, bilety wstępu, zaświadczenia o zapisie lub programy zawierające nazwę organizacji przyjmującej i informacje na temat długości pobytu;

  − Potwierdzenie pokrycia kosztów podczas podróży;

  − W stosownych przypadkach, inny dokument, taki jak nota werbalna z właściwego kubańskiego ministerstwa, wskazujący cel i czas trwania pobytu.

   

  5) Podróż w celu złożenia oficjalnej wizyty

  − Nota werbalna z właściwego kubańskiego ministerstwa potwierdzająca, że osoba ubiegająca się o wizę jest członkiem oficjalnej delegacji udającej się do państwa członkowskiego.

   

  6) Tranzyt lotniczy, w stosownych przypadkach:

  − Dokument potwierdzający pozwolenie na wjazd do państwa będącego ostatecznym celem podróży i bilety na dalszą podróż. 

   

   

  Fotografia załączona do wniosku wizowego musi spełniać następujące kryteria:

    - format 3,5 cm x 4,5 cm,

    - kolorowe, czyste, ostre i kontrastowe,

    - wydrukowane na papierze wysokiej jakości,

    - nie starsze niż sprzed 6 miesięcy i umożliwiające identyfikację osoby aplikującej,

    - wykonane na wprost, pokazujące wyraźnie oczy i twarz z obu stron od wierzchołka głowy do górnej części barków, tak aby twarz zajmowała 70-80% fotografii,

    - przedstawiające osobę bez nakrycia głowy, patrzącą na wprost, z zamkniętymi ustami,

    - twarz nie może być przesłonięta włosami.

   

  W przypadku osób noszących okulary, zdjęcie powinno spełniać także poniższe kryteria:

    - szkła nie przyciemniane,

    - ramka nie może zasłaniać żadnej części oka,

    - nie mogą pojawiać się refleksy świetlne.

   

  W przypadku osób noszących religijne nakrycia głowy, zdjęcie powinno spełniać dodatkowe kryteria:

    - broda, czoło i obydwa policzki muszą być wyraźnie widoczne,

    - na twarzy nie mogą występować cienie spowodowane nakryciem głowy.

   

   

   

  Aplikacje wizowe nie spełniające powyższych kryteriów nie będą przyjmowane.

   

  Opłaty konsularne za przyjęcie i rozpatrzenie wniosku wizowego są pobierane z góry. W przypadku odrzucenia wniosku, opłata nie podlega zwrotowi. Czas oczekiwania na wizę: do 14 dni.

   

  Opłaty konsularne za przyjęcie i rozpatrzenie wniosku wizowego:  60,00 EUR

    

   

  Wiza dla członka rodziny obywatela UE

   

  Procedura dotyczy cudzoziemców, którzy podróżują do państwa członkowskiego będącego innym państwem członkowskim UE niż państwo, którego obywatelstwo posiada członek jego rodziny -obywatel UE, lub przebywają już w tym państwie.

   

  Rozpatrzenie wniosku o wydanie wizy nie podlega opłacie. Osoby wnioskujące o wizę przyjmowane są w konsulacie bez obowiązku wcześniejszej rejestracji.

   

  Obywatelem UE jest obywatel państwa członkowskiego UE, obywatel państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym (Norwegia, Islandia, Liechtenstein), obywatel Konfederacji Szwajcarskiej.

   

   

  Członkami rodziny obywatela UE są:

  - współmałżonek,

  - dziecko do dwudziestego pierwszego roku życia pozostające na utrzymaniu obywatela UE lub jego współmałżonka lub partnera,

  - rodzice pozostający na utrzymaniu na utrzymaniu obywatela UE lub jego współmałżonka lub partnera.

   

   

  W celu otrzymania wizy należy złożyć niżej wymienione dokumenty:

  - wypełniony wniosek wizowy,

  - ważny paszport,

  - fotografia,

  - dokument potwierdzający pozostawanie w związku określonym w pkt. 2,

  - dokument potwierdzający fakt towarzyszenia obywatelowi UE lub dołączania do niego (np. pisemne oświadczenie obywatela UE).

   

   

  Odmowa wydania wizy

  Odmawia się wydania wizy, gdy:

  wjazd osoby wnioskującej następuje w okresie obowiązywania wpisu dotyczącego tej osoby w wykazie cudzoziemców, których pobyt na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest niepożądany lub pobyt tej osoby na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej może stanowić zagrożenie dla obronności lub bezpieczeństwa państwa albo ochrony bezpieczeństwa i porządku publicznego lub zdrowia publicznego.

   

  Odmowa wydania wizy przez konsula następuje w drodze decyzji. Od decyzji o odmowie wydania wizy przysługuje odwołanie do Ministra Spraw Zagranicznych.

   

   

  Podstawy prawne:

  - ustawa z dnia 14 lipca 2006 r. o wjeździe na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, pobycie oraz wyjeździe z tego terytorium obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej i członków ich rodzin (Dz. U. z dnia 11 sierpnia 2006 r. poz. 1525)[1].

  - ustawa z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach (Dz. U. z dnia 30 grudnia 2013 r. poz. 1650 z późn. zm.).

  - ustawa z dnia 25 czerwca 2015 r. prawo konsularne (Dz. U. z dnia 31 sierpnia 2015 r. poz. 1274).

  [1] Dana ustawa implementuje do krajowego porządku prawnego Dyrektywę nr 2004/38 WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie prawa obywateli Unii i członków ich rodzin do swobodnego przemieszczania się i pobytu na terytorium państw członkowskich (Dz. U. UE L z dnia 30 kwietnia 2004 r.).

   

  Prawo do informacji

   

  Każdej osobie przysługuje prawo do uzyskania wyczerpujących informacji na temat dotyczących jej danych osobowych, które są przetwarzane w zbiorach danych. Więcej informacji: http://www.policja.pl/pol/sirene/prawo-osob-do-informac

   

  Drukuj Drukuj Podziel się treścią: