close

 • Być wiernym Ojczyźnie mej, Rzeczypospolitej Polskiej
 • POMOC FINANSOWA

 • Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Spraw Zagranicznych z dnia 18 grudnia 2015 r. w sprawie pomocy finansowej udzielanej przez konsula Rzeczypospolitej Polskiej konsul może, na wniosek, udzielić obywatelowi polskiemu przebywającemu w okręgu konsularnym pomocy finansowej na pokrycie niezbędnych wydatków na powrót do Rzeczypospolitej Polskiej.

  Pomoc finansowa może być udzielona, jeżeli:

  • osoba trzecia wpłaci na rachunek bankowy Ambasady RP w Hawanie albo MSZ kwotę przeznaczoną dla wnioskodawcy w wysokości stanowiącej równowartość udzielanej pomocy finansowej;
  • wnioskodawca złoży oświadczenie o zobowiązaniu się do zwrotu całości lub części otrzymanej kwoty. Zwrot kwoty pomocy finansowej następuje w terminie wskazanym przez konsula.

  Konsul może odmówić udzielenia pomocy finansowej, jeżeli wnioskodawca:

  • wydatkował poprzednio udzieloną pomoc finansową na cele inne niż powrót do RP;
  • nie wywiązał się ze zobowiązań zaciągniętych w związku z udzieloną mu wcześniej pomocą finansową;
  • ma możliwość uzyskania środków na pokrycie niezbędnych wydatków, poprzez:
  • otrzymanie kwoty w wysokości wystarczającej na pokrycie kosztów powrotu,
  • opłacenie biletu powrotnego przez osobę trzecią,
  • odroczenie przez przewoźnika płatności za bilet powrotny,
  • skorzystanie z kart płatniczych lub innych form zapłaty bezgotówkowej,
  • uzyskanie środków na pokrycie kosztów powrotu do RP na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o usługach turystycznych.

  Drukuj Drukuj Podziel się treścią: