close

 • Być wiernym Ojczyźnie mej, Rzeczypospolitej Polskiej
 • OPŁATY

 • TARYFA OPŁAT KONSULARNYCH OBOWIĄZUJĄCA OD 1 STYCZNIA 2016 r.

   

  Załącznik do rozporządzenia Ministra Spraw Zagranicznych z dnia 18.12.2015  r.

  TARYFA OPŁAT KONSULARNYCH

   

   


    

  Pozycja

  Rodzaj czynności

  Wysokość opłaty w €

  1

   2

   3

  1. Czynności paszportowe

  1.01

  Wydanie paszportu

  110

  1.02

  Wydanie paszportu małoletniemu do 13 roku życia

  70

  1.03

  Wydanie paszportu tymczasowego na czas oczekiwania na doręczenie paszportu sporządzonego w Rzeczypospolitej Polskiej osobie, która nie ukończyła 70 roku życia

  15

  1.04

  Wydanie paszportu tymczasowego w innych sytuacjach osobie, która ukończyła 18, a nie ukończyła 70 lat

  40

  1.05

  Wydanie paszportu tymczasowego w innych sytuacjach małoletniemu

  30

  1.06

  Wydanie paszportu tymczasowego osobie, która ukończyła 70 lat

  0

  1.07

  Wydanie nowego paszportu przed upływem terminu ważności dotychczas posiadanego paszportu, jeżeli paszport został utracony lub zniszczony z przyczyn zawinionych przez jego posiadacza

  330

  1.08

  Wydanie małoletniemu do 13 roku życia nowego paszportu przed upływem terminu ważności dotychczas posiadanego paszportu, jeżeli paszport został utracony lub zniszczony z przyczyn zawinionych przez  opiekuna osoby małoletniej

  210

  2. Czynności w sprawach dotyczących obywatelstwa polskiego

  2.01

  Przyjęcie wniosku i opracowanie dokumentacji w sprawie o nadanie obywatelstwa polskiego wraz z doręczeniem aktu o nadaniu obywatelstwa polskiego lub zawiadomienia o odmowie nadania obywatelstwa polskiego[*]

  360

  2.02

  Przyjęcie i opracowanie wniosku o przywrócenie obywatelstwa polskiego wraz z doręczeniem decyzji o przywróceniu obywatelstwa polskiego*

  40

  2.03

  Przyjęcie i opracowanie wniosku o potwierdzenie posiadania obywatelstwa polskiego wraz z doręczeniem decyzji w tej sprawie*

  80

  2.04

  Przyjęcie wniosku i opracowanie dokumentacji w sprawie o wyrażenie zgody na zrzeczenie się obywatelstwa polskiego wraz z doręczeniem postanowienia o wyrażeniu zgody na zrzeczenie się obywatelstwa polskiego*

  360

  2.05

  Przyjęcie oświadczenia w trybie art. 9 ust. 2 ustawy z dnia 2 kwietnia 2009 r. o obywatelstwie polskim (Dz. U. z 2012 r. poz. 161)

  30

  2.06

  Wykonanie innych czynności w sprawach dotyczących obywatelstwa polskiego

  30

  3. Czynności wizowe

  3.01

  Przyjęcie i rozpatrzenie wniosku o wydanie wizy krajowej

  60

  3.02

  Przyjęcie i rozpatrzenie wniosku o ponowne rozpatrzenie wniosku
  o wydanie wizy Schengen lub wizy krajowej

  60

  3.03

  Przyjęcie odwołania od decyzji o odmowie wydania wizy dla członka rodziny obywatela Unii Europejskiej w rozumieniu art. 2 pkt 4 w związku z pkt 3 ustawy z dnia 14 lipca 2006 roku
  o wjeździe na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, pobycie
  i wyjeździe z tego terytorium obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej i członków ich rodzin (Dz. U. Nr 144, poz. 1043,
  z późn. zm.)

  0

  3.04

  Przyjęcie i rozpatrzenie wniosku o wydanie zezwolenia na przekroczenie granicy w ramach małego ruchu granicznego

  20

  4. Inne czynności wykonywane w sprawach cudzoziemców

  4.01

  Przyjęcie i opracowanie wniosku o udzielenie zezwolenia na zamieszkanie na czas oznaczony wraz z doręczeniem decyzji
  o udzieleniu przez wojewodę zezwolenia na zamieszkanie na czas oznaczony*

  200

  4.02

  Doręczenie decyzji o udzieleniu przez wojewodę zezwolenia na zamieszkanie na czas oznaczony

  120

  4.03

  Wydanie tymczasowego polskiego dokumentu podróży cudzoziemca

  90

  4.04

  Wydanie tymczasowego dokumentu podróży określonego
  w decyzji Rady 96/409/WPZiB z dnia 25 czerwca 1996 r. w sprawie ustanowienia tymczasowego dokumentu podróży (Dz. Urz. UE L 168 z 06.07.1996, str. 4–11)

  30

  5. Zaświadczenia i zezwolenia

  5.01

  Uzyskanie i doręczenie informacji o osobie z Krajowego Rejestru Karnego

  60

  5.02

  Wydanie zaświadczenia zezwalającego na przywóz broni na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub przewóz broni w tranzycie

  60

  5.03

  Wydanie zaświadczenia zezwalającego na przewiezienie zwłok lub szczątków ludzkich

  50

  5.04

  Wydanie innego zaświadczenia niż określone w pozycjach 5.01–5.03 taryfy opłat konsularnych

  30

  5.05

  Wydanie i doręczenie uwierzytelnionego odpisu lub kopii dokumentu z akt sprawy

  30

  6. Legalizacje, uwierzytelnienia, tłumaczenia, czynności notarialne

  6.01

   Legalizacja dokumentu

  30

  6.02

   Uwierzytelnienie dokumentu

  30

  6.03

   Legalizacja i uwierzytelnienie dokumentu (legalizacja pełna)

  60

  6.04

  Sporządzenie i poświadczenie tłumaczenia z języka polskiego na język obcy lub z języka obcego na język polski – za każdą rozpoczętą stronę tłumaczenia

  90

  6.05

  Sprawdzenie i poświadczenie tłumaczenia z języka polskiego na język obcy lub z języka obcego na język polski – za każdą rozpoczętą stronę tłumaczenia

  30

  6.06

  Sporządzenie i poświadczenie tłumaczenia z języka polskiego na język obcy lub z języka obcego na język polski dokumentów stanu cywilnego lub innych dokumentów o treściach powtarzalnych

  30

  6.07

  Sporządzenie i poświadczenie zgodności odpisu, wypisu, wyciągu lub fotokopii z okazanym oryginałem lub uwierzytelnionym odpisem tego dokumentu

  60

  6.08

   Poświadczenie zgodności odpisu, wypisu, wyciągu lub fotokopii
  z okazanym oryginałem lub uwierzytelnionym odpisem tego dokumentu

  30

  6.09

  Poświadczenie własnoręczności podpisu lub znaku ręcznego

  30

  6.10

  Poświadczenie daty okazania dokumentu, w tym faktury, rachunku lub świadectwa pochodzenia

  30

  6.11

  Sporządzenie aktu notarialnego

  120

  6.12

  Wykonanie innej czynności notarialnej

  30

  6.13

  Potwierdzenie profilu zaufanego ePUAP

  0

  7. Czynności w sprawach dotyczących stanu cywilnego

  7.01

  Przygotowanie dokumentacji dotyczącej zawarcia małżeństwa przed konsulem, zorganizowanie uroczystości w urzędzie konsularnym, przyjęcie oświadczeń o wstąpieniu w związek małżeński oraz oświadczeń w sprawie nazwiska małżonków i ich dzieci, sporządzenie protokołu z przyjęcia przedmiotowych oświadczeń, przekazanie dokumentacji do urzędu stanu cywilnego w kraju oraz doręczenie odpisu aktu małżeństwa

  500

  7.02

  Przygotowanie dokumentacji związanej z wpisaniem zagranicznego dokumentu dotyczącego stanu cywilnego do polskich ksiąg stanu cywilnego oraz doręczenie odpisu polskiego aktu stanu cywilnego sporządzonego na tej podstawie*

  50

  7.03

  Wydanie zaświadczenia o zdolności prawnej do zawarcia małżeństwa

  50

  7.04

  Przygotowanie dokumentacji związanej z wydaniem przez kierownika urzędu stanu cywilnego zaświadczenia o zdolności prawnej do zawarcia małżeństwa za granicą wraz z doręczeniem przedmiotowego zaświadczenia

  50

  7.05

  Przeprowadzenie procedury uznania ojcostwa i przekazanie dokumentacji do właściwego urzędu stanu cywilnego

  50

  7.06

  Wykonanie innej czynności z zakresu spraw dotyczących stanu cywilnego

  30

  7.07

  Przyjęcie wniosku o zmianę imienia lub nazwiska i przekazanie go do urzędu stanu cywilnego w kraju

  30

  8. Czynności spadkowe i majątkowe

  8.01

  Zainkasowanie i przekazanie do kraju należności uzyskanych z tytułu roszczeń majątkowych lub praw do spadku

  5% wartości netto

  8.02

  Likwidacja spadku, prowadzenie sprawy majątkowej lub sprzedaż majątku przez konsula na podstawie udzielonego mu pełnomocnictwa, z zaangażowaniem przez niego miejscowego adwokata

  8% wartości netto

  8.03

   Likwidacja spadku, prowadzenie sprawy majątkowej lub sprzedaż majątku przez konsula na podstawie udzielonego mu pełnomocnictwa, bez zaangażowania przez niego miejscowego adwokata**

  15% wartości netto

  9. Czynności z zakresu żeglugi morskiej i śródlądowej

  9.01

  Wystawienie lub przedłużenie tymczasowego świadectwa przynależności statku (świadectwo o banderze)

  240

  9.02

  Legalizacja umowy o przeniesienie prawa własności statku

  900

  9.03

  Sporządzenie protokołu wypadku morskiego lub wypadku w żegludze śródlądowej

  300

  9.04

  Przyjęcie od kapitana statku protestu morskiego

  300

  9.05

  Wystawienie, przedłużenie lub uzupełnienie książeczki żeglarskiej

  50

  9.06

  Wystawienie lub przedłużenie ważności certyfikatu bezpieczeństwa statku

  200

  9.07

  Wykonanie innej czynności z zakresu żeglugi morskiej lub śródlądowej

  40

  10. Inne czynności

  10.01

  Doręczenie dokumentu przekazanego przez organ krajowy na wniosek osoby przebywającej za granicą

  30

  10.02

  Wydobycie za granicą i przesłanie do kraju dokumentu (z wyjątkiem papierów wartościowych), wraz z jego ewentualną legalizacją, na wniosek osób fizycznych lub prawnych nadesłany z kraju na adres urzędu konsularnego

  30

  10.03

  Dokonanie, na wniosek strony, czynności poza lokalem urzędu konsularnego, za każde rozpoczęte 8 godzin, włącznie z czasem na dojazd i powrót do urzędu
  Uwaga: Opłatę pobiera się niezależnie od opłaty za wykonywaną czynność konsularną oraz od zwrotu poniesionych wydatków

  90

  10.04

  Dokonanie czynności wymienionej w taryfie w trybie pilnym

  30

  10.05

  Przekazanie korespondencji do kraju drogą urzędową

  20

  10.06

  Przyjęcie wniosku i opracowanie dokumentacji w sprawie o nadanie numeru PESEL wraz z doręczeniem decyzji

  20

  10.07

  Przyjęcie i przekazanie do właściwego organu w kraju wniosku
  o udzielenie zgody na służbę w obcym wojsku lub obcej organizacji wojskowej

  50

  10.08

  Przyjęcie i rozpatrzenie wniosku o wydanie Karty Polaka

  0

         

   

   

   

   

  *[*]    Za czynności konsularne dokonywane w ramach opracowywania dokumentacji nie pobiera się dodatkowych opłat, z wyjątkiem opłat za sporządzenie i poświadczenie lub sprawdzenie i poświadczenie tłumaczenia (pozycje 6.04, 6.05, 6.06 taryfy opłat konsularnych).

   

   

   

   

   

   

  **[†]Ustalenie kwoty netto następuje po odliczeniu z masy majątkowej opłat konsularnych za inne czynności wykonane w związku z prowadzoną sprawą oraz wydatków poniesionych przez konsula.

   

  Drukuj Drukuj Podziel się treścią: