close

 • Być wiernym Ojczyźnie mej, Rzeczypospolitej Polskiej
 • LEGALIZACJA

 • LEGALIZACJA - KOMUNIKAT

  Ambasada RP w Hawanie uprzejmie informuje, że w obrocie prawnym między Polską i Kubą nie jest wymagana legalizacja dokumentów. Wymóg ten został zniesiony Umową między Polską Rzecząpospolitą Ludową a Republiką Kuby o pomocy prawnej w sprawach cywilnych, rodzinnych i karnych, podpisaną w Hawanie dnia 18 listopada 1982 r. i obowiązującą do dzisiaj.

  Artykuł 9, punkt 2 powyższej umowy mówi: „Dokumenty wystawione lub uwierzytelnione przez właściwe organy w wymaganej formie na terytorium jednej z Umawiających się Stron i opatrzone pieczęcią urzędową będą uznawane bez legalizacji na terytorium drugiej Umawiającej się Strony. To samo dotyczy dokumentów prywatnych, na których podpisy zostały uwierzytelnione zgodnie przepisami obowiązującymi na terytorium Umawiającej się Strony."

  W związku z powyższym, wszelkie próby egzekwowania wymogu legalizacji dokumentów w obrocie prawnym między Polską a Kubą w wyżej wymienionych sprawach oraz pobierania za tę czynność opłat należy uznać za nieuzasadnione i niezgodne z obowiązującymi przepisami.

  Należy zwrócić uwagę, że cytowana umowa nie dotyczy spraw administracyjnych. Zatem może się zdarzyć, że - zależnie od charakteru sprawy - ten sam dokument będzie wymagał legalizacji lub nie. Np. odpis aktu urodzenia, konieczny do zawarcia związku małżeńskiego za granicą, wymaga legalizacji (sprawa administracyjna). Natomiast, gdy ma być przedłożony sądowi w charakterze dowodu w sprawie cywilnej, nie trzeba go legalizować. Podobnie należy postąpić w przypadku świadectw szkolnych, które powinny być legalizowane, gdy stanowią część dokumentacji składanej w celu podjęcia nauki na uczelni zagranicznej (sprawa administracyjna). W innych przypadkach ich legalizacja nie jest konieczna.

  Niezależnie od istniejących przepisów krajowych, dwustronnych lub wielostronnych, regulujących sprawy legalizacji, interesant zawsze ma prawo domagać się legalizacji dokumentu, nawet w przypadkach, gdy nie ma takiej potrzeby.       

  Drukuj Drukuj Podziel się treścią: