close

 • Być wiernym Ojczyźnie mej, Rzeczypospolitej Polskiej
 • KOMUNIKATY

 • 13 listopada 2008

  KOMUNIKAT DOTYCZĄCY STOSOWANIA NOWYCH PRZEPISÓW O KOORDYNACJI SYSTEMÓW ZABEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO

  W dniu 1 maja 2010 r. wchodzą w życie następujące przepisy, zmieniające dotychczasowe regulacje obowiązujące w zakresie koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego:

  • Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 883/2004
   z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie systemów zabezpieczenia społecznego (Dz.U.UE.L.2009.284.43),
  • Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 987/2009 z dnia 16 września 2009 r. dotyczące wykonywania rozporządzenia (WE) nr 883/2004
   w sprawie koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego (Dz.U.UE.L.09.284.1),
  • Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 988/2009 z dnia 16 września 2009 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 883/2004 w sprawie koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego oraz określające treść załączników (Dz.U.UE.L.09.284.43).

  Mając na uwadze powyższe, Narodowy Fundusz Zdrowia uprzejmie informuje,
  iż nowe przepisy będą miały konsekwencje dla osób posługujących się formularzami E109
  i E121 oraz członków ich rodzin, uprawnionych do korzystania ze świadczeń rzeczowych na podstawie ww. formularzy. Dotychczas osoby uprawnione do uzyskania formularza E109 lub E121 rejestrowały taki formularz w instytucji miejsca zamieszkania i ta instytucja stawała się dla nich właściwa w zakresie wydawania Europejskiej Karty Ubezpieczenia Zdrowotnego (EKUZ). Natomiast od dnia 1 maja 2010 r. instytucją wydającą kartę EKUZ dla polskiego ubezpieczonego i ww. członków rodziny, która potwierdza prawo do świadczeń, będzie właściwy Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia. Równocześnie podkreślić należy, iż osoby, którym wydany został jeden ze wskazanych powyżej formularzy, będą
  w Polsce uprawnione do korzystania z pełnego zakresu świadczeń opieki zdrowotnej.

   

   

   

  Zawiadomienie o utracie dowodu osobistego

  Obywatel polski, który utracił dowód osobisty na terytorium Kuby winien niezwłocznie zawiadomić o tym fakcie Ambasadę RP w Hawanie. Złożenie zawiadomienie wymaga osobistego stawienia się w placówce osoby, która utraciła dokument. W przypadku osób małoletnich i ubezwłasnowolnionych zgłoszenia utraty dowodu osobistego dokonuje rodzic lub opiekun, lub kurator ustanowiony przez sąd.

  Osoba zawiadamiająca otrzyma od konsula bezpłatne zaświadczenie o utracie dowodu osobistego.

  Komunikat w sprawie wydawania paszportów z dwoma cechami biometrycznymi

  Od 29 czerwca 2009 r. wydawane w Polsce paszporty zawierać będą drugą cechę biometryczną, tj. obok obrazu twarzy, zapis odcisków palców.

  Polska rozpoczęła wydawanie paszportów biometrycznych, do tej pory z jedną cechą,
  28 sierpnia 2006r. Obowiązek taki nałożyło na kraje członkowskie Unii Europejskiej Rozporządzenie Rady (WE) nr 2252/2004 z dnia 13 grudnia 2004 r. w sprawie norm dotyczących zabezpieczeń
  i danych biometrycznych w paszportach i dokumentach podróży wydawanych przez Państwa Członkowskie
  . Paszporty biometryczne w sposób wiarygodny określają związek pomiędzy dokumentem a jego posiadaczem, dzięki czemu ograniczają przestępczość związaną z kradzieżą tożsamości i fałszerstwami dokumentów.

  Już od 22 czerwca br. w kraju, a nie później niż od 29 czerwca br. - poza granicami, każda osoba składająca w punkcie paszportowym wniosek o wydanie paszportu będzie zobowiązana do złożenia odcisków dwóch palców, polegającego na przyłożeniu palców do urządzenia elektronicznego (czytnika). Urządzenia służące do pobierania odcisków palców są nowoczesne, niebrudzące i łatwe
  w obsłudze.

  Punkty paszportowe zostaną wyposażone w krótkie instrukcje tekstowe oraz w miarę możliwości instrukcje audiowizualne. Odpowiednio przeszkoleni pracownicy organów paszportowych będą udzielać wszelkich niezbędnych informacji i służyć pomocą, aby zapewnić sprawną i szybką obsługę osób aplikujących o paszport.

  Procedura poboru odcisków palców oraz weryfikacji danych zawartych w paszporcie podczas jego odbioru jest prosta.

  Odciski palców będą zakodowane w warstwie elektronicznej paszportu jako element identyfikacji i nie będą odwzorowane graficznie w dokumencie ( nie będą widoczne).

  Odciski palców nie będą gromadzone w ewidencjach paszportowych.

  Opłaty za wydanie paszportu nie ulegną zmianie.

  Wszystkie paszporty wydane przed 29 czerwca 2009r. - bez względu na ich rodzaj -  zachowają ważność do terminów w nich określonych, np. paszport wydany w 2000 r. utraci ważność dopiero
  w 2010 r., paszport wydany w 2007 r. będzie ważny do 2017r.

  Wprowadzenie drugiej cechy biometrycznej do paszportów, czyli odcisków palców, zwiększy bezpieczeństwo i wiarygodność dokumentów podróży. Będzie też istotnym, dodatkowym argumentem w rozmowach na temat ruchu bezwizowego z takimi krajami jak USA czy Kanada. Przy okazji wprowadzenia do paszportów drugiej cechy biometrycznej w konsulatach RP będzie zainstalowany teleinformatyczny system obsługi spraw paszportowych, który wpłynie na skrócenie czasu oczekiwania na paszport przez osoby wnioskujące o jego wydanie poza granicami kraju.

   

  Trzęsienie ziemi na Haiti

  Informacja dla osób planujących wyjazd na Kubę

  Po trzęsieniu ziemi na Haiti władze kubańskie ewakuowały ok. 30 tys. osób z miejscowości Baracoa, gdzie dały się odczuć lekkie wstrząsy, podobnie jak w innych okolicach wschodnich prowincji Kuby (Santiago de Cuba i Guantánamo). Po kilku godzinach ewakuowani mogli powrócić do domu.

  Na razie nie istnieje bezpośrednie zagrożenie tsunami. Nie zauważa się podniesienia poziomu wody w morzu. Przez cały czas prowadzone są obserwacje. W centralnych i zachodnich prowincjach Kuby panuje całkowity spokój.

  Bezwizowy wjazd obywateli RP do Kanady 

  Ministerstwo Spraw Zagranicznych przypomina, iż z dniem 1 stycznia 2009 r. zmieniają się zasady bezwizowego wjazdu obywateli RP na terytorium Kanady. Ze zwolnienia z obowiązku posiadania wiz będą mogły korzystać wyłącznie osoby posiadające paszporty biometryczne (wydawane od 28 sierpnia 2006 r.).Pozostałe osoby, które nie posiadają paszportów biometrycznych, zobowiązane będą do uzyskania wizy celem wjazdu na terytorium Kanady. Przypominamy, że polskie paszporty biometryczne są wydawane od 28 sierpnia 2006 r. - dokument ma bordowe okładki, na okładce napis w języku polskim „Unia Europejska" oraz „Rzeczpospolita Polska", na środku umieszczone jest godło RP, a w dolnej części okładki napis po polsku „Paszport", angielsku „Passport"  i francusku  „Passeport".

   

  paszport

  Elementem wskazującym, że dokument posiada cechy biometryczne jest charakterystyczny znak w dolnej części okładki pod napisem "Passeport".

  Jedynie tego typu paszport będzie uprawniał jego posiadacza do bezwizowego wjazdu na terytorium Kanady z dniem 1 stycznia 2009 r.  Paszporty tymczasowe (wydawane w kraju przez wojewodę i za granicą przez konsula) nie posiadają cech biometrycznych i w związku z tym nie będą uprawniały do bezwizowego wjazdu na terytorium Kanady.

   

  Drukuj Drukuj Podziel się treścią: