close

 • Być wiernym Ojczyźnie mej, Rzeczypospolitej Polskiej
 • SKARGI I WNIOSKI

 • Skargi i wnioski

  Przyjmowanie i załatwianie petycji, skarg i wniosków w Ambasadzie RP w Hawanie odbywa się stosownie do zasad określonych w Zarządzeniu nr 13 Ministra Spraw Zagranicznych z dnia 19 kwietnia 2016 r. w sprawie przyjmowania i załatwiania petycji, skarg i wniosków w Ministerstwie Spraw Zagranicznych i jednostkach podległych Ministrowi Spraw Zagranicznych (Dz. Urz. Min. Spraw Zagr. poz. 17 i 39). Szczegóły: http://www.msz.gov.pl/pl/kontakt/skargi_i_wnioski/skargi_i_wnioski

   

  Przedmiotem skarg wnoszonych do Ambasady RP w Hawanie mogą być naruszenia interesów skarżących spowodowane zaniedbaniami lub nienależytym wykonywaniem zadań zleconych z zakresu administracji publicznej przez Ambasadę RP w Hawanie lub jej pracowników, bądź przez komórki organizacyjne MSZ w Polsce lub ich pracowników.

   

  Przedmiotem wniosków wnoszonych do Ambasady RP w Hawanie mogą być sprawy ulepszania organizacji i usprawniania funkcjonowania Ambasady RP w Hawanie, poprawienia skuteczności jej działania oraz zapobiegania nieprawidłowościom.

   

  Uprzejmie informujemy, iż Ambasada RP w Hawanie nie rozpatruje skarg na instytucje kubańskie.

   

  SKARGI I WNIOSKI MOŻNA SKŁADAĆ W NASTĘPUJĄCY SPOSÓB:

   

  1. Pisemnie:

  Ambasada RP w Hawanie, Avenida de los Presidentes no. 452, esq. a 19, Vedado, La Habana, Kuba. Pisemne zgłoszenia będą przyjmowane po uprzednim ustaleniu godziny spotkania drogą telefoniczną: +53 (0)7 833-2440 lub przy pomocy adresu poczty elektronicznej: hawana.amb.sekretariat@msz.gov.pl.

   

  2. Za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres hawana.amb.sekretariat@msz.gov.pl

  Skargi i wnioski nadsyłane drogą elektroniczną zawierać powinny imię i nazwisko oraz adres wnoszącego skargę lub wniosek.

   

  3. Ustnie do protokołu: interesanci zgłaszający się w sprawach skarg i wniosków przyjmowani są we wtorki i w czwartki w godz. 10:00-13:00, po uprzednim ustaleniu godziny spotkania drogą telefoniczną: +53 (0)7 833-2440 lub przy pomocy adresu poczty elektronicznej: hawana.amb.sekretariat@msz.gov.pl

   

  Zgodnie z § 8 pkt 1 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków, skargi i wnioski niezawierające imienia i nazwiska (nazwy) oraz adresu wnoszącego pozostawia się bez rozpoznania.

   

  Skarga, oprócz danych osobowych i adresowych skarżącego, powinna zawierać rzeczowy i szczegółowy opis okoliczności sprawy lub zdarzenia, którego dotyczy - w tym:

   

  • informację nt. danych osobowych oraz stanowiska pracownika, który zdaniem skarżącego naruszył obowiązujące przepisy, procedury i zasady,
  • wyjaśnienie, jakie przepisy, procedury lub zasady zostały naruszone,
  • informację nt. czasu, kiedy opisywane zdarzenie miało miejsce,
  • załączniki, które ewentualnie potwierdzą sytuację opisaną w skardze (kopie e-maili bądź pism kierowanych do placówki, kopie otrzymanych odpowiedzi, kopie dokumentów, itp.),
  • w przypadku składania skargi w interesie innej osoby, warunkiem jej złożenia jest uzyskanie zgody tej osoby przed wniesieniem stosownego pisma; zgoda taka może być wyrażona w dowolnej formie, byle oświadczenie woli tej osoby było wyraźne i niebudzące wątpliwości (najlepiej, gdy jest to pisemne upoważnienie podpisane własnoręcznie przez tę osobę uprawniające skarżącego do występowania w jej imieniu).

   

  Drukuj Drukuj Podziel się treścią: